Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Adres

ul. Sobieskiego 8

37-620 Horyniec-Zdrój

Telefon

16 63 13 015

Fax

16 63 13 015

Strona www

Stanowiska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju

Kontakt

Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju

Informacje podstawowe

I. STATUS PRAWNY SZKOŁY

Szkoła Podstawowa im. M. J. Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju jest Gminną Samorządową Jednostką Organizacyjną Gminy Horyniec-Zdrój. Działa w oparciu o ustawę o systemie oświaty (opublikowaną w Dz.U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r. z późn. zm.) i Statut.

II. ORGANIZACJA
Szkoła Podstawowa im. M. J. Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju na podstawie Uchwały nr V/38/99 Rady Gminy w Horyńcu-Zdroju została przekształcona w Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej kl. I-VI. Cykl kształcenia w Szkole wynosi 6 lat zgodnie z ramowymi planami nauczania. Szkoła posiada oddział przedszkolny, w którym realizuje się program wychowania przedszkolnego dla dzieci 5 i 6-letnich.

III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE
Przedmiotem działalności Szkoły jest umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do świadectwa ukończenia Szkoły poprzez jej funkcje dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą. Do podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Szkoły należą:
- obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
- dodatkowe zajęcia edukacyjne,
- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
- nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne,
- zajęcia świetlicowe.
Ciągłość opieki nad uczniami w szkole sprawują nauczyciele – dyżurni. Szczegółowe obowiązki nauczyciela – dyżurnego określone są w Regulaminie stanowiącym załącznik do Statutu Szkoły.

IV. ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE

Organami Szkoły są:
- Dyrektor Szkoły,
- Rada Pedagogiczna,
- Rada Rodziców,
- Samorząd Uczniowski.
Funkcję Dyrektora w Szkole Podstawowej im. M. J. Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju sprawuje Pani mgr Dorota Rachwalik, kontakt służbowy: tel. 166313870. Wicedyrektorem ds. dydaktyczno-wychowawczych (zastępcą dyrektora) jest Pan mgr Ryszard Lewientowicz. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni.

Księgowość prowadzi GZEAS w Horyńcu-Zdroju,
sekretarką szkoły jest Pani mgr Małgorzata Serkis.
Kompetencje Dyrektora:
1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły.
2. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców
na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
4. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący.
5. Powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.
6. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami.
7. Przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły.
8. Dysponuje środkami finansowymi.
9. Opracowuje arkusz organizacyjny.
10. Dba o powierzone mienie, dokonuje przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prowadzi prace konserwacyjno – remontowe.
11. Organizuje okresowe inwentaryzacje majątku szkolnego.
12. Dba o zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
13. Egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły.
14. Wydaje polecenia służbowe.
15. Dokonuje oceny pracy nauczycieli.
16. Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy Karta Nauczyciela.
17. Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego.
18. Reprezentuje szkołę na zewnątrz.
19. Współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.
20. Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami.
21. Przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów.
22. Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami.
23. Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.
24. Określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników szkoły zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków.
25. Współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami.
26. Administruje zakładowym funduszem socjalnym, zgodnie z ustalonym regulaminem.

Rada Pedagogiczna jako organ stanowiący i opiniodawczy:

1. Zatwierdza koncepcję pracy Szkoły Podstawowej,
2. Zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
3. Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
4. Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5. Występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora,
6. Deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,
7. Opiniuje powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący szkołę, oraz przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi,
8. Opiniuje powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoływanie
z tych stanowisk,
9. Opiniuje organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy podział godzin,
10. Opiniuje projekt planu finansowego,
11. Opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień,
12. Opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
13. Wykonuje kompetencje przewidziane dla rady szkoły zgodnie z art. 52 ust 2. ustawy o systemie oświaty.

W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów szkoły.
Funkcję przewodniczącej Prezydium Rady Rodziców sprawuje Pani Jolanta Nepelska.
Zasady tworzenia Rady Rodziców określa Ustawa o Systemie Oświaty. Szczegółowe zasady i tryb wyboru Rady Rodziców określa jej regulamin, który stanowi załącznik do Statutu. Regulamin opracowuje Rada Rodziców. Jest on zatwierdzany przez zebranie ogólne. Regulamin, o którym mowa nie może być sprzeczny ze statutem.

Rada Rodziców:
1. Występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty.
2. Udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu.
3. Działa na rzecz stałej poprawy bazy.
4. Pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły.
5. Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku.
6. W porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala Szkolny Program Wychowawczy
i Szkolny Program Profilaktyki.
7. Opiniuje projekt planu finansowego i Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

Samorząd Uczniowski, z mocy prawa tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów szkoły.
Opiekunem Samorządu jest Pan mgr Andrzej Nazarko

Samorząd Uczniowski przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w zakresie praw uczniów, takich jak:
1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2. prawo do organizacji życia szkolnego,
3. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
4. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
5. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
6. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
Samorząd Uczniowski może występować z wnioskiem o powołanie Rzecznika Praw Ucznia.
Szczegółowe zasady pracy samorządu Uczniowskiego określa regulamin Samorządu Uczniowskiego, stanowiący załącznik do Statutu.


V. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA
Szkoła Podstawowa im. M. J. Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju jest własnością jednostki samorządu terytorialnego, tj. Gminy w 100%.

VI. MAJĄTEK, JAKIM DYSPONUJE JEDNOSTKA
Szkoła Podstawowa im. M. J. Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju w imieniu Samorządu Gminnego zarządza następującymi nieruchomościami:
1) budynek szkolny,
2) budynek sali gimnastycznej i stołówki,
3) budynek hali sportowej,
4) działka,
oraz środkami trwałymi i wyposażeniem.
Dla środków trwałych i wyposażenia prowadzone są w Szkole księgi inwentarzowe.

VII. TRYB DZIAŁANIA
Do wydawania decyzji administracyjnych w Szkole uprawniony jest Dyrektor Szkoły jako organ administracji publicznej w sprawach oświaty.
Zgodnie z kodeksem pracy w sprawach dotyczących stosunków pracy Dyrektor wydaje decyzje jednoosobowo. Konsultowane ze związkami zawodowymi są m. in. decyzje dotyczące:
- rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony,
- rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem,
- wypowiedzenie zmieniające warunki płacy i pracy,
- przeniesienie służbowe,
- wnioski o odznaczenia i wyróżnienia,
Jeżeli w przepisach prawa podjęcie decyzji przez dyrektora jest uzależnione od uzgodnienia stanowiska ze związkami zasada jednoosobowego kierownictwa zastępowana jest przez zasadę decydowania kolegialnego.
Do decyzji podejmowanych kolegialnie przez dyrektora należą:
- ustalenie regulaminu pracy, regulaminu nagród, regulaminów premiowania i wynagradzania,
- określenie zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- określenie planów urlopów wypoczynkowych,
- przyznanie świadczeń z funduszu socjalnego,
- rozpatrywanie sprzeciwu od nałożonej n pracownika kary porządkowej w trybie art. 112 k.p.
Tryb działania organów kolegialnych w Szkole został określony w Regulaminach ich działalności.
Na podstawie Zarządzeń Dyrektor Szkoły wprowadza Procedury i Regulaminy oraz zmiany do nich, w tym: procedury kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów księgowych, zasady ewidencji księgowej oraz zakładowego planu kont, klasyfikacji środków trwałych oraz zasad ich umarzania, gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności gospodarności i celowości. Wszelkie j zmiany do Statutu wprowadzane są w formie uchwał rady pedagogicznej.

VIII. SPOSÓB STANOWIENIA AKTÓW PUBLICZNOPRAWNYCH
Akty prawne o charakterze publicznym wprowadzane są w szkole na podstawie uchwał Rady Pedagogicznej oraz Zarządzeń Dyrektora Szkoły. Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w sposób szczegółowy określa zasady uchwalania prawa wewnątrzszkolnego.
Zarządzenia Dyrektora Szkoły wpisywane są do Księgi Zarządzeń. Pracownicy zostają zapoznani z treścią poprzez złożenie podpisu.

XI. SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
Administracja szkolna:
sekretariat, księgowość pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.
Interesanci, przyjmowani są bez ograniczeń w dniach i godzinach pracy Szkoły.
Wszystkie sprawy wpływające przekazywane są Dyrektorowi Szkoły na bieżąco.
Dyrektor podejmuje decyzje o kolejności i sposobie ich załatwiania. W pierwszej kolejności załatwiane są sprawy terminowe. W sekretariacie szkoły składa się wszelką korespondencję do Szkoły, sekretariat zajmuje się wysyłaniem i załatwianiem zgodnie z opisem dyrektora wszelkiej korespondencji i decyzji.
Poza sprawami terminowymi, pozostałe sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu.
Sposób załatwienia sprawy jest podawany w formie pisemnej zainteresowanej instytucji lub osobie.

XII. PROWADZONE REJESTRY EWIDENCYJNE I ARCHIWA ORAZ SPOSOBY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NICH ZAWARTYCH
Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji:
1) rejestr środków trwałych,
2) ewidencja wyposażenia,
3) ewidencja uczniów,
4) ewidencja dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły,
5) arkusze ocen – księgi.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 11:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Wojtyszyn
Ilość wyświetleń: 5783
06 września 2018 10:47 (Mateusz Hejnowicz) - Aktualizacja danych jednostki.
06 września 2018 10:47 (Mateusz Hejnowicz) - Aktualizacja danych jednostki.
05 stycznia 2018 08:53 (Mateusz Hejnowicz) - Aktualizacja danych jednostki.