RODO - Ochrona Danych Osobowych

 

Urząd Gminy Horyniec-Zdrój

Inspektor Ochrony Danych:
Imię i nazwisko IOD - Katarzyna Jakubiec
Adres poczty elektronicznej IOD: inspektor@cbi24.pl

 

Klauzula informacyjna -przesłanka przepis prawa

Klauzula informacyjna -przesłanka umowy

Klauzula informacyjna -przesłanka zgoda


 


  

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W CEIDG

(Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej)


Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej jako „CEIDG”) jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii (dalej jako: „Minister”),
b) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii: e-mail: iod@mpit.gov.pl.
c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647 ze zm.) (dalej jako „Ustawa”), wyłącznie w celach wyraźnie w niej wskazanych.
d) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.
e) Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
f) Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
g) Przedsiębiorca może opublikować za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG informacje dotyczące swoich pełnomocników i prokurentów. Minister w zakresie powyższych informacji nie decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania, określa jedynie zasady ich publikowania w CEIDG.
h) Przekazywanie przez Ministra Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w CEIDG może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.
i) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Ministra do państw trzecich, nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
j) Dane osobowe przedsiębiorców będą usuwane po upływie 10 lat od dnia wykreślenia przedsiębiorców z CEIDG, zgodnie z art. 49 ust. 2 Ustawy
k) Dane osobowe osób fizycznych składających wniosek o wpis do CEIDG z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej będą usuwane po upływie 10 lat od dnia złożenia wniosku, zgodnie z art. 49 ust. 3 Ustawy
l) Dane osobowe prokurentów oraz pełnomocników będą przechowywane do dnia zakończenia ich publikacji w CEIDG zgodnie z art. 39 ust. 8 Ustawy.


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 maja 2018 23:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Hejnowicz
Ilość wyświetleń: 768
19 listopada 2019 10:16 (Mateusz Hejnowicz) - Zmiana treści zakładki.
19 listopada 2019 10:15 (Mateusz Hejnowicz) - Zmiana treści zakładki.
19 listopada 2019 10:14 (Mateusz Hejnowicz) - Zmiana treści zakładki.