Konkursy na stanowisko

Nabór kandydatów na stanowisko do spraw leśnictwa

  

Wójt Gminy Horyniec-Zdrój ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ds. leśnictwa w Urzędzie Gminy w Horyńcu-Zdroju

 

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU

Wójt Gminy Horyniec-Zdrój ogłasza w oparciu o art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) nabór kandydatów na stanowisko ds. leśnictwa w Urzędzie Gminy w Horyńcu-Zdroju.

Wymiar:1 etatu

 

I. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania:

 1. wymagania dotyczące obywatelstwa określone w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 2. wykształcenie minimum średnie kierunek leśnictwo;
 3. nie karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
 4. znajomość przepisów prawa związanego z problematyką stanowiska;
 5. co najmniej 12-miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z gospodarką leśną;

 

II. Wymagania dodatkowe będące przedmiotem oceny:

 1. preferowane wykształcenie wyższe gospodarka leśna;
 2. umiejętność obsługi komputera oraz programów biurowych typu MS Office i urządzeń GPS;
 3. dyspozycyjność, zdecydowanie w działaniu, komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność negocjacji oraz radzenie sobie z stresem;
 4. posiadanie prawa jazdy kat. B;

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 1. prowadzenie spraw zalesień i zadrzewień oraz wycinki drzew w lasach gminnych;
 2. planowanie dochodów ze sprzedaży drewna z lasów gminnych;
 3. czynności związane z zapobieganiem powstawania pożarów w lasach i usuwania ich skutków;
 4. współpraca z administracją leśna i organami ścigania;
 5. odnotowywanie poszczególnych zadań w dokumentacji urządzeniowej;
 6. nadzór nad realizacją zadań gospodarczych w zakresie zalesiania, pielęgnacji upraw i młodników wynikających z planu urządzania lasu;
 7. pozyskiwanie oraz sprzedaż drewna z zadrzewień i zrębów;
 8. prowadzenie postepowań w zakresie wyrębu i kontrolowanie legalności wyrębu;
 9. zamawianie i odbiór materiału zadrzewieniowego;
 10. prowadzenie sprawozdawczości statystycznej z zakresu leśnictwa i gospodarki mienia;
 11. typowanie obiektów do zadrzewień oraz określanie wysokości nakładów na zadrzewienia;
 12. sporządzanie wykazów odbiorczych, wycena wykazów oraz ich rozliczanie;
 13. prowadzenie kartoteki materiałowej na drewno według asortymentu i miejscowości;
 14. prowadzenie spraw zamówień publicznych z zakresu gospodarki leśnej;
 15. zlecanie prac leśnych do wykonania zakładom usług leśnych;
 16. wystawianie faktur na sprzedaż drewna;

 

IV. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys i list motywacyjny;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
 4. kserokopia dowodu osobistego;
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności;
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych;
 7. kserokopia świadectw pracy;

V. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 1. usytuowanie stanowiska pracy – I piętro;
 2. praca w terenie – tak;
 3. forma zatrudnienia – umowa o pracę;
 4. okres zatrudnienia – w przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym ma zastosowanie art. 16 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
 5. wymiar pracy – 1 etat;
 6. wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Horyńcu-Zdroju;

 

VI. Informacje dodatkowe

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 

VII. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko ds. leśnictwa” w Sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 21 sierpnia  2015  roku.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-16)  631 34 55.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie o miejscu, terminie i formie przeprowadzenia postępowania konkursowego.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne umieszczona zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznych Urzędu Gminy www.horyniec-zdroj.bipgmina.pl.

Informacja o wyniku naboru upowszechniona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Horyńcu-Zdroju.

 

 

Wójt Gminy Horyniec-Zdrój

Robert Serkis

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 sierpnia 2015 13:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Hejnowicz
Ilość wyświetleń: 1504
31 sierpnia 2015 10:42 (Mateusz Hejnowicz) - Dodanie załącznika [wynik.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 sierpnia 2015 13:41 (Mateusz Hejnowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 sierpnia 2015 13:36 (Mateusz Hejnowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)