Konkursy na stanowisko

Nabór kandydatów na stanowisko ds. obsługi administracyjnej urzędu w Urzędzie Gminy w Horyńcu-Zdroju

Wójt Gminy Horyniec-Zdrój ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ds. obsługi administracyjnej urzędu w Urzędzie Gminy w Horyńcu-Zdroju

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU

Wójt Gminy Horyniec-Zdrój ogłasza w oparciu o art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) nabór kandydatów na stanowisko ds. obsługi administracyjnej urzędu w Urzędzie Gminy w Horyńcu-Zdroju.

Wymiar:1 etatu


I. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania:

 1. wymagania dotyczące obywatelstwa określone w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 2. wykształcenie minimum średnie;
 3. nie karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
 4. znajomość przepisów prawa związanego z problematyką stanowiska;
 5. co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w administracji;


II. Wymagania dodatkowe będące przedmiotem oceny:

 1. preferowane wykształcenie wyższe kierunek administracja;
 2. umiejętność obsługi komputera oraz programów biurowych typu MS Office;
 3. dyspozycyjność, zdecydowanie w działaniu, komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność negocjacji oraz radzenie sobie z stresem;
 4. doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej;


III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 1. prowadzenie obsługi kancelaryjnej biura Wójta i Zastępcy Wójta;
 2. organizowanie i prowadzenie kalendarza spotkań Wójta oraz Zastępcy Wójta;
 3. sporządzanie protokołów z narad Wójta oraz Zastępcy Wójta;
 4. prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów i delegacji służbowych;
 5. wykonywanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej
 6. zapewnienie wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników;
 7. rejestracja skarg i wniosków oraz sposobu ich rozpatrzenia;
 8. prowadzenie rejestru spraw związanych z udzielaniem informacji publicznej;
 9. wykonywanie innych czynności kancelaryjno-biurowych związanych z obsługą kancelaryjną urzędu;
 10. Rejestrowanie i podział aktów prawnych i księgozbioru podręcznego.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys i list motywacyjny;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
 4. kserokopia dowodu osobistego;
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności;
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych;
 7. kserokopia świadectw pracy;


V. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 1. usytuowanie stanowiska pracy – parter;
 2. praca w terenie – nie;
 3. forma zatrudnienia – umowa o pracę;
 4. okres zatrudnienia – w przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym ma zastosowanie art. 16 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
 5. wymiar pracy – 1 etat;
 6. wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Horyńcu-Zdroju;


VI. Informacje dodatkowe

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.


VII. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko ds. obsługi administracyjnej urzędu” w Sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 17 marca 2016  roku.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-16)  631 34 55.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie o miejscu, terminie i formie przeprowadzenia postępowania konkursowego.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne umieszczona zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznych Urzędu Gminy www.horyniec-zdroj.bipgmina.pl.

Informacja o wyniku naboru upowszechniona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Horyńcu-Zdroju.


                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                                          Robert Serkis

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 marca 2016 12:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mateusz Hejnowicz
Ilość wyświetleń: 2569
24 marca 2016 12:12 (Mateusz Hejnowicz) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
24 marca 2016 12:12 (Mateusz Hejnowicz) - Dodanie załącznika [wyniki_naboru.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 marca 2016 12:12 (Mateusz Hejnowicz) - Dodanie załącznika [lista_kandydatow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)